အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်း တင်သွင်းသူများသိရှိရန်

မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့မည့် ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံများထံ အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများကို ဖျက်ပို့အန္တရာယ်စီစစ် တွက်ချက်နိုင်ရေး (Pest Risk Analysis – PRA) အတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ရန် (30.10.2016) ရက်နေ့တွင် ညွှန့်ကြားရေးမှူး (သီးနှံကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ) မှ တောင်းခံထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ အပင်နှင့် အပင်ထွက် ပစ္စည်းများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းရန်လာရောက်လေ ျှာက်ထားသည့်အခါ ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံမှ PRA ပါရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

(1.1.2017) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံမှ တောင်းခံထားသည့် PRA သတင်းအချက်အလက်များမပါရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပင်နှင့် အပင်ထွက် ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့် ပြုမည့်မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေငြာ အပ်ပါသည်။

ညွှန့်ကြားရေးမှူး
သီးနှံကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ