ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ခွဲခန်း

ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ခွဲခန်း ၏ရည်ရွယ်ချက်

(၁)အရည်သွေးပြည့်မီသောပိုးသတ်ဆေးများမှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် တင်သွင်း ခြင်းအားကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန်။
(၂)စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ ရာတွင် လိုအပ်သော သတ်မှတ်စံချိန် စံညွှန်းများနှင့် အညီတင်ပို့နိုင်ရန်။
(၃)ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာမှာ အထောက် အကူပြုနိုင်ရန်။
(၄)ပြည်ပမှ ပိုးသတ်ဆေးများတင်သွင်းရာတွင် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီ တင်သွင်းနိုင်ရန်။

ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ခွဲခန်းမှဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောလုပ်ငန်းများ

  • ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးများ စစ်ဆေးခြင်း။
  • အင်ဒိုနီးရှားသို့တင်ပို့မည့်စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်းစစ်ဆေးခြင်း
  • အင်ဒိုနီးရှားသို့တင်ပို့မည့်စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များတွင်မှိုအဆိပ်စစ်ဆေးခြင်း
  • အင်ဒိုနီးရှားသို့တင်ပို့မည့်စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များအားအဆိပ်ဖြစ်သတ္တုစစ်ဆေးခြင်း
  • ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း။
  • မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားသည့်ပိုးသတ်ဆေးများ၏ ​အဆိပ်သင့်မှုအား စိစစ်ခြင်း။

ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ခွဲခန်းတွင် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ချက်များ

ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
အဆိပ်ဖြစ်သတ္တုစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်