ငှက်ပျောစိုက်တောင်သူများသတိထားစရာ ငှက်ပျောဖျူစေရီယံပင်ညှိုးရောဂါ (Fusarium oxysporum f.sp. cubense – Foc:TR-4)