မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အရေးကြီး အပင်များ၏ရုက္ခဗေဒ အမည်များ နှင့် မျိုးရင်းအမည်များ

မြန်မာ အမည်ဖြင့်

 

English အမည်ဖြင့်