ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ကျရောက်လျှက်ရှိသော ငမြှောင်တောင်ပိုးသည် Fall Armyworm (FAW) မဟုတ်ပါကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်း၌ ရှိပြီးသော ငမြှောင်တောင်အမျိုးအစားများသာဖြစ်ကြောင်း (၂၆.၈.၂၀၁၈)

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းပြောင်းနှင့်စပါးသီးနှံများတွင်ကျရောက်လျှက်ရှိသောငမြှောင်တောင်ပိုး များအားဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ (၁၁.၉.၂၀၁၈)

ကွင်းဆင်းပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ့ရှိချက်များ (၃.၉.၂၀၁၈)

ငမြှောင်တောင်မျိုးစိတ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း (၃၁.၈.၂၀၁၈)

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှပြောင်းခင်းဖျက်ပိုး (စပါးနှံဖြတ်ပိုး) ထပ်မံတွေ့ရှိ (၂၇.၈.၂၀၁၈)

ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ကျရောက်လျှက်ရှိသော ငမြှောင်တောင်ပိုးသည် Fall Armyworm (FAW) မဟုတ်ပါကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်း၌ ရှိပြီးသော ငမြှောင်တောင်အမျိုးအစားများသာဖြစ်ကြောင်း (၂၆.၈.၂၀၁၈)