အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်း တင်သွင်းသူများသိရှိရန်

မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသော အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများစာရင်းကို (၁၁.၁၁.၂၀၁၈) နေ့တွင် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ  https://ppdmyanmar.org/နှင့် ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် အသိပေးကြေငြာပြီးဖြစ်ပါသည်။

စာရင်းပါအပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းလိုသူများသည် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူး
သီးနှံကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ