နိုင်ငံတကာနှင့် သဟဇာတဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေးသွင်းကုန်/ပို့ကုန်စနစ် ပီပြင်လာဖို့ လိုအပ်နေပြီ