နောက်ခံသမိုင်း

  • ဌာနခွဲ (၁၅)ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သော သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲအား ၁၉၇၉ခုနှစ်တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၊ တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဌာနခွဲ လက်အောက်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ကုလသမ္မဂ္ဂစိုက်ပျိုးရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့(FAO)၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့(GTZ)စသည့် ပြည်ပအ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူ အင်အား၊ ငွေကြေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပစ္စည်း အထောက်အပံ့များဖြင့် လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၉၅ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလက်အောက်တွင် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ အဖြစ် ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ယခုအခါတွင် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေး၊ ပိုးသတ်ဆေးဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများ၊ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပိုးသတ်ဆေး တင်သွင်းတင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာကြီးကြပ် ကွပ်ကွဲခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။