စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးဖျန်းကရိယာအမျိုးမျိုး၏ အညွှန်းစာတွင် ဖေါ်ပြလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အသိပေးကြေညာချက်