ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်နှင့် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်အတွက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှုန်းထားများ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ် ပုံတင်/လိုင်စင်/ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခ/နှုန်းထားများ