မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိရွှေခရုကျရောက်မှု အခြေအနေများ

Current situation of GAS in Myanmar(ENTO)2019(M)p