သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် သိရှိထားသင့်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ (SOP)

(၁) အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပ (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းသို့ တင်ပို့ တင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၂) ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်

(၃) ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်

(၄) ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၅) ပိုးသတ်ဆေးများ ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၆) ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၇) ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၈) ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရန်လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၉) ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁၀) စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်