အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများတင်သွင်းမှုအတွက် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကြေညာခြင်း