ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်စာရင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းသည့်စာရင်းများ