ဖျက်ပိုးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ရေးအတွက်လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ