ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ခွဲခန်း

ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ခွဲခန်း ၏ရည်ရွယ်ချက်

(၁)အရည်သွေးပြည့်မီသောပိုးသတ်ဆေးများမှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် တင်သွင်း ခြင်းအားကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန်။
(၂)ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာမှာ အထောက် အကူပြုနိုင်ရန်။
(၃)ပြည်ပမှ ပိုးသတ်ဆေးများတင်သွင်းရာတွင် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီ တင်သွင်းနိုင်ရန်။

ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်း၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်း၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါသည်။

(၁) ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း၊

(၂) ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း၊

(၃) ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင်ရာတွင် တင်ပြသည့် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတွင်   မှတ်ပုံ တင်လျှောက်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ယင်းပိုးသတ်ဆေး၏ အဆိပ်ဖြစ်မှုဆိုင်ရာများအထူးသဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မှု အဆင့် အတန်း ခွဲခြားခြင်းတို့ စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်