ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ရုံး

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ဌာနစု၏လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်

  • တောင်သူများ အရည်အသွေးစစ်မှန်သည့်ပိုးသတ်ဆေးများကို အသုံးပြုရန်၊
  • နိုင်ငံအတွင်း သုံးစွဲခွင့်ပြုမည့် ပိုးသတ်ဆေးများ ထိရောက်မှုရှိရန်နှင့် လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် အန္တရာယ်မဖြစ်စေသည့် ပိုးသတ်ဆေးများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်၊
  • ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဖြင့် ထိန်းချုပ်တင်သွင်းခြင်းဖြင့် ထွက်ကုန်သီးနှံများတွင် ဓါတ်ကြွင်းအန္တရာယ်နှင့် ပြည်ပပို့ကုန်ပြဿနာများ လျော့နည်းစေရန်၊

 

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ရုံးမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ

  • ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည့် နည်းပညာအချက်အလက် များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊
  • ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်များ၊ ပိုးသတ်ဆေး ပြန်လည်ထုပ်ပိုး ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်၊ ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင်များအတွက် စိစစ်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
  • ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်သော နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ ၏ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမှုအား လေ့လာဆန်းစစ်တိုင်းတာနိုင်သော နည်းလမ်း များနှင့်ပတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိခြင်း။

 

ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ

ရည်ရွယ်ချက်

သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင်

  • ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊
  • စားသုံးသူများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
  • ပိုးသတ်ဆေးအကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှုရှိစေရေး

ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၁၄/၂၀၁၆ ဖြင့် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့တွင်ပြဌာန်းခဲ့  ပြီး အခန်း(၁၆)၊ ပုဒ်မ(၄၈) ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

မျိုးစေ့၊ မြေဩဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့

 

လက်မှတ်ရပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူများသင်တန်း နှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

စဉ်ကျင်းပသည့်ခုနှစ်ကြိမ်ရေ သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
လုပ်ငန်းရှင်၀န်ထမ်းစုစုပေါင်း
၁၉၉၃-၂၀၀၄၆၅၃၅၆၀၇၅၅၄၃၁၅
၂၀၀၄-၂၀၀၅၂၉၁၂၂၃၁၃
၂၀၀၅-၂၀၀၆၉၀၁၅၇၉၅၈
၂၀၀၆-၂၀၀၇၁၂၂၀၃၉၁၄၇၂၁၈၆
၂၀၀၇-၂၀၀၈၈၇၆၅၅၉၃၁
၂၀၀၈-၂၀၀၉၁၁၁၁၅၉၁၁၅၁၂၇၄
၂၀၀၉-၂၀၁၀၁၁၆၈၁၁၂၉၈၁၀
၂၀၁၀-၂၀၁၁၉၁၀၈၇၉၉၇
၂၀၁၁-၁၀၁၂၇၃၀၄၃၇၇၃
၁၀၂၀၁၂-၂၀၁၃၄၃၂၅၀၄၈၂
၁၁၂၀၁၃-၂၀၁၄၁၁၁၃၆၉၁၄၃၁၅၁၂
၁၂၂၀၁၄-၂၀၁၅၁၀၉၉၆၈၁၁၆၇
၁၃၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၉၁၂၁၁၈၁၀၃၀
၁၄၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၁၂၆၉၉၁၂၁၂၈၂၀
၁၅၂၀၁၇-၂၀၁၈၂၃၀၆၂၃၁၂
၁၆၂၀၁၈−၂၀၁၉ (မတ်လထိ)၆၆၈၂၃၆၉၁
စုစုပေါင်း၁၈၁၂၀၆၃၂၁၉၃၉၂၂၅၇၁

 

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

 

ပိုးသတ်ဆေးများ ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်လွှာ

 

 

မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲရန် ပိတ်ပင်ထားမြစ်ထာသော ပိုးသတ်ဆေးစာရင်း

 

 

မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲရန် ကန့်သတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးစာရင်း

ပိုးသတ်ဆေးများ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်သက်တမ်းရှိစာရင်းများ

 

ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းရှိစာရင်းများ

 

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ခွင့်ပြုထားသော ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင်သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီများစာရင်း

 

 

မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင် ရရှိထားပြီးသော ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် သတ်တမ်းလွန် ဒဏ်ကြေး/ လိုင်စင်သက်တမ်းလွန်ဒဏ်ကြေး များအား သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

 

 

ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ