အပင်ရောဂါဗေဒဌာန

အပင်ရောဂါဌာနစု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

 • သီးနှံရောဂါကျရောက်မှုကြိုတင်သတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း။
 • ရောဂါကျဒေသများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း။
 • ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများမှ ပေးပို့သော ရောဂါကျအပင်အစိတ်အပိုင်းများအား ဓာတ်ခွဲ ခန်းအတွင်းမွေးမြူစစ်ဆေးခြင်း၊ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများကို ပြန်ကြားခြင်း။
 • ရောဂါများစာရင်း(Pest List) ကို စာရင်းပြုစုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် ရောဂါစစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်း (Surveillance) ဆောင်ရွက် ခြင်း။
 • ပြည်ပမှတင်ပို့သည့် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ရောဂါများ၊ ရောဂါ ဖြစ်စေသက်ရှိများမပါရှိစေရေးအတွက် ဖျက်ပိုးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • Specimen-based plant disease herbaria အတွက် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများမှ စုဆောင်ပေးပို့သော ရောဂါကျနမူနာများအား အမျိုးအစားခွဲခြားစစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်း ပြုစု ခြင်း။
 • ပြည်ပပို့ကုန်သီးနှံများ Phytosanitary certificate အားထုတ်ပေးရာတွင် ရောဂါဖြစ်စေ သက်ရှိများပါဝင်မှု ရှိ/မရှိ (Additional declaration) ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသော အပင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအား ရောဂါပါဝင်မှု ရှိ/မရှိ ထောက်ခံ ချက်ပေးနိုင်ရန် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများမှ မျိုးစေ့ဆောင်ရောဂါပါဝင်မှုစစ်ဆေးရန် ပေးပို့သော သီးနှံ စေ့နမူနာများအား ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် မွေးမြူစစ်ဆေးပြီးမှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်သော နည်းလမ်းများနှင့် တကွပြန်ကြားခြင်း။
 • ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်တန်းများပို့ချခြင်း။
 • မျိုးစေ့ဆောင်ရောဂါများ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းစာတွေ့လက်တွေ့သင်တန်းပို့ချခြင်း။
 • ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ Experimental Registration ရရှိပြီးသော ရောဂါ သတ်ဆေးများအား Bio-efficacy test trial များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြီးကြပ်ခြင်း။
 • အပင်ရောဂါဆိုင်ရာနည်းပညာ၊ စာစောင်၊ သင်တန်းမှတ်စုများပြုစုခြင်း။
 • ရောဂါသတ်ဆေးများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာအချက်အလက်များစီစစ်ခြင်း။

အပင်ရောဂါဌာနစု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

နည်းပညာများ

သီးနှံအလိုက် ကျရောက်တတ်သောရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

သီးနှံကာကွယ်ရေးနည်းပညာအပလီကေးရှင်းတွင် သီးနှံ (၂၅) မျိုး၌ ကျရောက် သော ပိုးမွှားရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ၊ အသုံးပြုရန်ပိုးသတ်ဆေးများ ကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဤ Website  ၏ Home Page တွင် Download ရယူကာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။