သီးနှံရောဂါများကို နမူနာနှင့် တကွစုဆောင်းထိန်းသိမ်းခြင်း

ရောဂါကျနမူနာများအား Herbarium များပြုလုပ်၍ စနစ်တကျသိမ်း ဆည်းထားခြင်း