သီးနှံပိုးမွှား​ရောဂါပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းနှင့် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း ဆိုင်ရာ ဖျက်ပိုးပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ

ရည်ရွယ်ချက်

ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) နိုင်ငံတော်၏ပိုင်နက်အတွင်းသို့ ဖျက်ပိုးများမဝင်ရောက်စေရေးအတွက် ကာကွယ် နိုင်မည့် သင့်လျော်သော နည်းလမ်းများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊

( ခ ) နိုင်ငံတော်၏ပိုင်နက်အတွင်းသို့ ဖျက်ပိုးများစတင်ဝင်ရောက်ပြီး ဆက်လက် ပြန့်ပွားခြင်းကိုဟန့်တားရာတွင် ပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်၊

( ဂ ) အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းနှင့် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း ဆိုင်ရာဖျက်ပိုးပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ) အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ကုန်သွယ်မှုပြုရာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကသတ်မှတ်ထားသော အပင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိစေရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်။

ကြေငြာချက်
အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေ
ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်နှင့်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှုန်းထားများ
ဖျက်ပိုးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ရေးအတွက်လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ
အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများပြည်ပ (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းသို့ တင်ပို့ တင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
ပိုးမွှားကင်းစင်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် နှင့်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ (၁.၁၀.၂၀၁၉−၃၁.၃.၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းနိုင်သည့် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများစာရင်း
Rice exported to China According to AQSIQ/ GACC protocol
Notification of Non-Compliance