အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ စားသောက်ကုန်အတွက် စစ်ဆေးစိစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်သစ်

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့သူများသိရှိရန်
July 5, 2019

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစိစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်သစ်ကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာရှိ Regulation > Guideline > Food တွင် အစားအသောက်တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအနေနှင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့လေ့လာနိုင်ရန် လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည့်စနစ်သစ်အရ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ www.fdamyanmar.gov.mm (နောင်တွင် www.fda.gov.mm သို့ ပြောင်းလဲသုံးစွဲပါမည်။) တွင်ကြော်ငြာထားသော အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းဆုံးစားသောက်ကုန် အုပ်စုဝင် (၁၀၀၈)မျိုးနှင့် General Standard for Food Additivies (GSFA) စာရင်းဝင် အစားအသောက်ထပ်ဖြည့်ပစ္စည်း (food additivies) များကို သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်၍ ၎င်းရည်ညွှန်းစားသောက်ကုန်များအတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် ကင်းလွတ်ခွင့်အားပယ်ဖျက်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။

ယင်းစနစ်သစ်ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့မှစတင်၍ စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသညါ။ စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မည့်ကာလအတွင်းစိစစ်ခ၊ ဓါတ်ခွဲစိစစ်ခ၊ နမူနာတင်ပြခြင်း၊ လျှောက်ထားနိုင်သည့်နေရာတို့ကို လက်ရှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်ကာလကြီးဆုံးပါက စတင်အတည်ပြု ဆောင်ရွက်မည့်နေ့ရက်ကို ထပ်မံအသိပေးကြော်ငြာမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *