ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့သူများသိရှိရန်
July 5, 2019
Department of Fisheries has been prohibited the catching, buying, and collecting during the spawning, the breeding season of aquatic animals at Myanmar’s fresh and marine water by the office order letter, directives to be intended for sustainable the fishery resources and increase the fish and prawn production
ရေသတ္တဝါ(အရှင်)များ၏ မိတ်လိုက်၊မျိုးပွားရာသီချိန်တွင် ဖမ်းဆီး၊စုဆောင်း၊ရောင်းဝယ် တင်ပို့ခြင်းမပြုရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်
May 26, 2020

ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(အပိုင်း-၁)

ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(အပိုင်း-၂)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *