ဆက်သွယ်ရန်

SPS-EP ရုံးခန်း

သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ရန်ကုန်မြို့

Email: info-spsep@ppdmyanmar.org

ဆက်သွယ်ရန်

၁.  ဒေါ်သန်းသန်းဌေး
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

၂. ဒေါ်ကြည်ကြည်သိန်း                                                                                                ဒုတိယဦးစီးမှူး
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

Website link  : www.ppdmyanmar.org