မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော ကျွဲ၊ နွားများအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော မြင်းများအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော သိုး၊ ဆိတ်များအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော ဝက်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော ခွေး နှင့် ကြောင်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော မျိုးကြက်ဥ၊ မျိုးကြက်နှင့် ငှက်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသုံးနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင်ထားရှိသော တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန် မျိုးရည်ခဲချောင်းများအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြားနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သော တိရစ္ဆာန်များအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၃၁.၁၂.၂၀၁၀)
တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သောညွှန်ကြားချက် (၁၄, ၁၅, ၁၆, ၁၇-၂၀၀၅)
တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ (၂၅.၁၁.၁၉၉၃)