မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံး ဆေးဝါးနှင့် ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်း/တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁)သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်

(က) တိရစ္ဆာန်အရှင်များတင်သွင်းခြင်း

• သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ တိရစ္ဆာန် အရှင်များတင်သွင်းခြင်းအား ခွင့်ပြုကြောင်း သဘောထားမှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ပေးရန်အတွက်လျှောက်ထားရမည်။
• ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကိုတင်ပြပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က)ကုမ္ပဏီအမည်ခေါင်းစီး(Letter Head) နှင့်လျှောက်လွှာ
(ခ)တိရစ္ဆာန်အရှင်များတင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အာဏာရှိတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်(Veterinary Authority)မှထုတ်ပေးသောကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် (Veterinary Health Certificate)၊
(ဂ) မွေးမြူရေးခြံရှိပါကခြံမှတ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ ( Proforma Invoice)
(င) အရောင်းမဝယ်သဘောတူစာချုုပ်(Sale Contract )
(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၏ ထောက်ခံချက်
(ဆ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမူနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမူဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ(်မိတ္တူ)
(ဇ) ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသောပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်လက်မှတ်(မိတ္တူ)
(ဈ) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏အစုရှယ်ယာစာရင်း (Form VI)
(ည) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်စာရင်း(Form XXVI)
• မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသည်လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာများအားစိစစ်ရ၍ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်အတွက်သဘောထားမှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
• စစ်ဆေးခကောက်ခံပါမည်။
• အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ Imort Decleration တင်သွင်းသည့်အချိန်တွင် MACCS စနစ်မှတဆင့် ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးရန် လျှောက်ရပါမည်။
• ပစ္စည်းများတင်သွင်းရောက်ရှိချိန်တွင်မျက်မြင်စစ်ဆေးပြီးနမူနာပစ္စည်း ယူကာဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမူပြုလုပ်ပါမည်။
• တင်ပို့သောနိုင်ငံ၏ အခွင့်အာဏာရှိတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်မှထုတ်ပေးသောကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်စစ်ဆေးပါမည်။
• MMCCSSစနစ်တဆင့် ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးပါမည်။

(ခ)အေးခဲအသားတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ အေးခဲအသားများကိုပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြည်တွင်းသို့ တင်ပို့လိုသူ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် မွေမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ အေးခဲသောအသားတင်သွင်းခြင်းအား ခွင့်ပြုကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ပေးရန်အတွက် လျှောက်ထားရမည်။
၂။ ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများကိုတင်ပြပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) ကုမ္ပဏီအမည်ခေါင်းစီး (Letter Head) နှင့်လျှောက်လွှာ (လျှောက်လွှာတွင်အသားအရည် အသွေးဆိုင်ရာဖော်ပြချက်၊ ဈေးနှု ုန်းဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြချက်၊ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမည့်နေရာနှင့် ဇီ၀ လုံခြုံမူအဆင့် အတန်း၊ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းမည့်အချိန်ကာလ၊ရောင်းချမည့်ဈေးကွက်တို့ကိုဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။)
(ခ) အေးခဲအသားတင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အာဏာရှိတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် (Veterinary Authority) မှထုတ်ပေးသော ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် (Veterinary Health Certificate)၊ (တင်သွင်းမည့် အသားသည်ကြက်သား၊ ဘဲသား၊ ကြက်ဆင်သားများဖြစ်ပါကတင်ပို့မည့်နိုင်ငံတွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်းဖော်ပြချက်ပါဝင်ရမည်။)
(ဂ) အေးခဲအသားထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ Production Plant) ၏ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မူကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံချက် (HACCP (or) GMO Certificate)

(ဃ) အေးခဲအသားများတင်သွင်းရောက်ရှိလာပါက မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏စစ်ဆေးမူကိုခံယူရန်နှင့်ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် (Veterinary Health Certificate) မူရင်းကိုအပ်နှံရန်ကတိဝန်ခံချက်ပါရှိရမည်။
(င) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (proforma Invoice)
(စ) အရောင်းအဝယ်သဘောတူစာချူပ် (Sale Contract)
(ဆ) မြန်မာနိုင်ငံ မွေမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချူပ်၊ အသားစစ်ဆေးရးအဖွဲ့(Meat Inspection Board) ၏ထောက်ခံချက်
(ဇ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမူ ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမူဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(မိတ္တူ)
(ဈ) ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသောပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)
(ည) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အစုရှယ်ယာစာရင်း (Form VI)
(ဋ) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်စာရင်း (Form XXVI)
၃။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသည်လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာများအားစိစစ်၍ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အတွက်သဘောထားမှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ သဘောထားမှတ်ချက်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနစုတွင် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ ImportDecleration တင်သွင်းသည့် အချိန်တွင် MACCS စနစ်မှတဆင့် ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးရန်လျှောက်ရပါမည်။
၆။ အသားများတင်သွင်းရောက်ရှိလာသည့် အခါ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများ၏စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူပြီးကျန်မာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် (Veterinary Health Certificate) မူရင်းအားပေးအပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ MACCS စနစ်မှတဆင့်ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ဘဲမွေး၊ ယုန်မွေး (အထည်ချူပ်လုပ်ငန်းများအတွက်)တင်သွင်းခြင်း

• ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှသွင်းကုန်လိုင်စင်ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
• မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်လျှောက်ရမည်။
• ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများကိုတင်ပြပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ လျှောက်လွှာဖြည့်ရမည်။
၂။ ကုမ္ပဏီအမည်ခေါင်းစီး (Letter Head)နှင့်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်ပေးပါရန်လျှောက်ထားခြင်း
၃။ ပင်ရင်းနိုင်ငံ၏ထောက်ခံချက်လက်မှတ်နင့် အခွင့် အာဏာရှိတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်မှထုတ်ပေးသောကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်မူရင်း
၄။ ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ(Proforma Invice)
၅။ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း (Proform List)
၆။ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသောသွင်းကုန်လိုင်စင် (Import License)
၇။ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Import Agreement)
၈။ မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၏ ထောက်ခံချက်
၉။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမူနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမူဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(မိတ္တူ)
၁၀။ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသောပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(မိတ္တူ)
၁၁။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏အစုရှယ်ယာစာရင်း (Form VI)
၁၂။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်စာရင်း (Form XXVI)
• ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာပစ္စည်းများပေးပို့ရမည်။
• စစ်ဆေးခကောက်ခံပါမည်။
• MACCS စနစ်မှတဆင့်ဓါတ်ခွဲ ခန်းစစ်ဆေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးရန်လျှောက်ရမည်။
• နမူနာပစ္စည်းများကိုဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးပါမည်။
• MACCS စနစ်မှတဆင့်ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်းပေးပါမည်။

(ဃ) တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးများ ၊ တိရစ္ဆာန်အစာများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

၁။ တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးများ ၊ တိရစ္ဆာန်အစာများ ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ တင်သွင်း
လိုသူသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည် ပထမဦးစွာတင်သွင်းလိုသည့် တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးများ ၊
တိရစ္ဆာန်အစာများ၏နမူနာပစ္စည်းများကို တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် ဆေးဝါးဓာတ်ခွဲခန်း
( Veterinary Assay Laboratory ) တွင် နမူနာပေးပို့ စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်အဖြေရရှိပါကတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဌာနတွင် အောက်
ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတန်း အထောက်အထားများကို ပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) ဌာနလျှောက်လွှာဖြည့်ရမည်။
(ခ) ကုမ္မဏီအမည်ခေါင်းစီး ( Letter Head ) နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံကြောင်း
လျှောက်လွှာ
(ဂ ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice )
(ဃ) အရာင်းအဝယ်သဘောတူစာချုပ် (Sale Contract)
(င) တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံမှ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုထောက်ခံချက် / တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၏
ထောက်ခံချက် ( Certificate of Analysis / County of Orgin Certificate )
(စ) ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံချက် (GMP/ HACCP Certificate )
(ဆ) လွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ခွင့် ( Free Sale (or) Product Licence)
(ဇ) တင်သွင်းမည့်တိရစ္ဆာန်အစာသည် အသားမှုန့် နှင့် အရိုးမှုန့် ( Meat & Bone Meal)
နှင့် သွေးခဲ့မှုန့် (Blood Meal / Plasma meal) ဖြစ်ပါကထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ၏
အခွင့်အာဏာရှိတိရစ္ဆာန် ဆေးကုဆရာဝန် (Veterinary Authority ) မှ
ထုတ်ပေးသောကျန်းမာကြောင်းလက်မှတ် ပါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဈ ) ဓာတ်ခွဲခန်း၏စစ်ဆေးချက်အဖြေ
(ဋ ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်
(ဍ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုမ္မဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသောကုမ္မဏီ
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ( မိတ္တူ )
(ဎ) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏အစုရှယ်ယာစာရင်း (Form VI )
(ဏ) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်စာရင်း ( Form XXVI )
၄။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာများအားစိစစ်၍
ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အတွက် သဘောထား
မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးများ ၊ တိရစ္ဆာန်အစာများ တင်သွင်းရောက်ရှိလာပါကမွေးမြူရေး နှင့်
ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(င ) ပစ္စည်းများတင်သွင်းလာသည့်အချိန်တွင် စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတန်းများ
  • မွေးမြူရေး နှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသောသဘောထားမှတ်ချက်
  • ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော သွင်းကုန်လိုင်စင်
  • တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ၏အခွင့်အာဏာရှိတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်မှထုတ်ပေးသောကျန်းမာကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်
  • ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ပိုးမှု စာရင်း
  • သင်္ဘော ( သို့မဟုတ် ) လေယာဉ်တင်မှတ်တမ်း မိတ္တူ
  • နယ်စပ်မှဝင်ပါကသက်ဆိုင်ရာမွေးမြူရေး နှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ
    စစ်ဆေးပြီးထုတ်ပေးသောပြည်နယ်/တိုင်းဖြတ်ကျော်သယ်ဆောင်ခွင့် ( PC 3 )

(၂) ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစဉ်

(က) တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့်တိရစ္ဆာန်အစာတင်ပို့ခြင်း

.မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်
လျှောက်ရမည်။
. လျှောက်ထားရာတွင်
အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတန်းအထောက်အထားများကိုတင်ပြပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်-
၁။ လျှောက်လွှာဖြည့်ရမည်။
၂။ ကုမ္မဏီအမည်ခေါင်းစီး ( Letter Head ) နှင့်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
ပေးပါရန်လျှောက်ထားခြင်း
၃။ ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)
၄။အရောင်းအဝယ်သဘောတူစာချုပ် (Sale Contract)
၅။ မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်
၆။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုမ္မဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော ကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ( မိတ္တူ )
၇။ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသောပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)
၈။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့များ၏အစုရှယ်ယာစာရင်း ( Form VI)
၉။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်စာရင်း (Form XXVI)
. နမူနာပစ္စည်းစစ်ဆေးပါမည်။
. စစ်ဆေးခပေးသွင်းရမည်။
.မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသည်လျှောက်ထားလာသောလျှောက်လွှာများအားစိစစ်၍
သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ရန်အတွက်သဘောထားမှတ်ချက်နှင့် ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးပါမည်။

ပြည်ပသို့ သိုး/ဆိတ်နှင့်နွားတင်ပို့ရန်အတွက်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

(၁) မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ Export လျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဖြည့်သွင်းရမည်။
(၂) ကုမ္မဏီအမည်ခေါင်းစီး ( Letter Head) နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံကြောင်း
လျှောက်လွှာ
– သိုး / ဆိတ်နှင့်နွားများကို မည်သည့်ဒေသတွင်မွေးမြူထားပြီး၊ မည်သည့်နိုင်ငံသို့ဖော်ပြရမည်။
– သိုး/ ဆိတ်နှင့်နွားများကို မတင်ပို့မီမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောတိရစ္တာန်
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးခန်းများတွင်(၂၁)ရက်ထားရှိ၍ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုခံယူပါမည်အကြောင်း
ရေးသားဖော်ပြပါမည်။
(၃) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၏ထောက်ခံစာမူရင်းပါရှိရမည်။
(၄) သိုး/ ဆိတ်နှင့်နွားမွေးမြူရေးခြံတည်ရှိရာဒေသရှိမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ
ှခရိုင်ဦးစီးမှု၊ပြည်နယ်/ တိုင်းဦးစီးမှုးတို့၏ထောက်ခံစာပါရှိရမည်။
(၅) မွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင် (PC13 ) ပါရှိရမည်။
(၆)ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ ( Proforma Invoice)
(၇)အရောင်းအဝယ်သဘောတူစာချုပ် (Sale Contract)
(၈) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္မဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသောကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)
(၉) ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသောပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်(မိတ္တူ)
(၁၀)ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏အစုရှယ်ယာစာရင်း (Form VI)
(၁၁)ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်စာရင်း (Form XXVI)

ဆက်သွယ်ရန်

၁. ဒေါက်တာနီလာကျော်
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
Animal and Animal Products Import/Export Inspection and Quarantine Unit
မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
၀၉၉၇၂၈၁၃၅၇၀၊ ၀၉၅၀၁၅၅၈၆
nilarkyaw87vet@gmail.com

၂. ဒေါက်တာသိမ့်စုစုထက်
သုတေသနအရာရှိ
Animal and Animal Products Import/Export Inspection and Quarantine Unit
မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
၀၉၂၅၀၀၆၆၂၀၆
susulbvd@gmail.com