ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိရန် လျှောက်ထားခြင်း
၂။ ပြည်ပသို့ မတင်ပို့မီ (သင်္ဘောမတင်မီ) ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်။
၃။ ပြည်ပသို့တင်ပို့ပြီးမှ လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၄။ မိမိတင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်/လိုအပ်ချက် အားသိရှိပြီး ယင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်အားလျှောက်ထားရမည်။
၅။ ယင်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း၏ စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။

ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိရန် လျှောက်ထားရာတွင်ပါဝင်ရမည့် အချက်များ

၁။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ သတ်မှတ်သည့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြ၍ ငွေသွင်းချလံ (မူရင်း) နှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်။
၂။ တင်ပို့မည့် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်း ကိုယ်စားပြုနမူနာများနှင့်အတူလျှောက်ထားရမည်။
၃။ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော အဆိပ်ငွေ့မှိုင်းတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ပိုးသတ်ပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် (မူရင်း) ပူးတွဲတင်ပြရမည်.
၄။ တင်ပို့မည့်သူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားခြင်း မဟုတ်ပါက ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစယပါရှိရမည်။
၅။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး ဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားရှိရမည်။
၆။ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ပါက သစ်တောဦးစီးဌာန၏ တရားဝင်ထောက်ခံချက်နှင့်သစ်အတိုင်းစာရင်းပါရှိရမည်။
၇။ ယင်းအချက်များပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်းလက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (မပြည့်စုံပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်၍မရနိုင်ပါ။)
၈။ တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အရစစ်ဆေးရမည့် ပိုးမွှားရောဂါပါဝင်ပါက တင်ပို့မည့်ပစ္စည်းနမူနာနှင့်အတူ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။ (ပိုးမွှား/ရောဂါတွေ့ရှိပါက ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်​ပေးမည်မဟုတ်ပါ။)

ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ယူရန်ကြာချိန်

လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်းလက်ခံပြီးချိန်မှ (၃) ရက်(ရုံးပိတ်ရက်မပါ။)

ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် တစ်စောင်အတွက် အခကြေးငွေ

၃၀၀၀၀ ကျပ်

သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်းများတွင်လည်း ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။