အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

SPS နှင့်ပတ်သက်၍ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ

 • ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် Recommendation For Food Manufacturing အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊
 • ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် Import Recommendation (IR) သွင်းကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်၊
 • Import Health Certificate(IHC)၊ သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်၊
 • ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့်အစားအသောက်အတွက် Export Recommendation (ER)၊ ပိုကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်၊
 • Export Health Certificate (EHC) ပိုကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များ ထုတ်ပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ထိုထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား

www.fdamyanmar.gov.mm နှင့် www.myanmartradeportal.gov.mm တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်ပါသည်။

SPS နှင့်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်သော website များမှာ
www.fdamyanmar.gov.mm နှင့် www.myanmartradeportal.gov.mm တို့ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း

 • လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းမှ တင်ပြစာရွက်စာတမ်းများ အထောက်အထားများအား ပဏာမစိစစ်ခြင်း
 • သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီသို့ လုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အကြောင်းကြားခြင်း
 • သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မှ ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်နှင့်ညီ/မညီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ပေးပို့နမူနာများအား ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း
 • ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီမှ လုပ်ငန်းအားထပ်မံကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
 • ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ကော်မတီမှ ပြင်ဆင်ရန်ညွန်ကြားချက်များရှိပါက လုပ်ငန်းမှ ပြင်ဆင်ပြီးကြောင်း ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်တကွ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းအား စိစစ်ခြင်း
 • တင်ပြသည့်အစားအသောက်နမူနာများ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် ဓာတုနှင့်အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်များ ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်စိစစ်ချက်မှာ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီးစီးမှုတင်ပြချက်များစိစစ်ခြင်း
 • ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးသို့တင်ပြခြင်း
 • ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး လုပ်ငန်းများအား အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း (ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ် (Good Manufacturing Practice) နှင့်အညီ စိစစ်သောလုပ်ငန်းများအား ထောက်ခံချက်သက်တမ်း ၂ နှစ်ပေးပါသည်။)
  (ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းမှုကျင့်စဉ် (Good Hygiene Practice) နှင့်အညီ စိစစ်သောလုပ်ငန်းများအား ထောက်ခံချက်သက်တမ်း ၂ နှစ်ပေးပါသည်။)
 • ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုထုတ်ကုန်များကို ထုတ်ကုန်အလိုက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 • ကြာမြင့်ချိန် (၂ လမှ ၈ လ အထိ)

မှတ်ချက်။ ကြာမြင့်ချိန်သည် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ workload အနည်းအများအပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနိုင်မှုအခြေအနေပေါ်တွင်သာမက GMP နှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ချက်များအားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမှ မည်မျှအချိန်ယူဆောင်ရွက်သည်ဆိုသည့်အချက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း(သက်တမ်းတိုး)

 • လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းမှတင်ပြစာရွက်စာတမ်းများအား အထောက်အထားများအား ပဏာမစိစစ်ခြင်း
 • သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီသို့ လုပ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် အကြောင်းကြားခြင်း
 • သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မှ ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်နှင့်ညီ/မညီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ပေးပို့နမူနာများအားဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း
 • ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီမှလုပ်ငန်းအားထပ်မံကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
 • ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ်ကော်မတီမှ ပြင်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်များရှိပါက လုပ်ငန်းမှ ပြင်ဆင်ပြီးစီးကြောင်း ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်တကွ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းအားစိစစ်ခြင်း
 • တင်ပြသည့်အစားအသောက်နမူနာများဓာတုနှင့်အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်များကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီးစီးမှုတင်ပြချက်များ စိစစ်ခြင်း
 • ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးသို့တင်ပြခြင်း
 • ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးလုပ်ငန်းများအားအစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း
  (ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ် (Good Manufacturing Practice) နှင့်အညီ စိစစ်သောလုပ်ငန်းများအားထောက်ခံချက်သက်တမ်း (၂)နှစ်ပေးပါသည်။
  (ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းမှုကျင့်စဉ် (Good Hygiene Practice) နှင့်အညီ စိစစ်သောလုပ်ငန်းများအားထောက်ခံချက်သက်တမ်း (၁)နှစ်ပေးပါသည်။
 • ကြာမြင့်ချိန် (၂ လမှ ၈ လအထိ)

မှတ်ချက်။ ကြာမြင့်ချိန်သည် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ workload အနည်းအများအပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနိုင်မှုအခြေအနေပေါ်တွင်သာမက GMP နှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ချက်များအားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းမှ မည်မျှအချိန်ယူဆောင်ရွက်သည်ဆိုသည့်အချက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစိစစ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

နိဒါန်း

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်အတွင်း ထုတ်လုပ်၊ တင်သွင်း/တင်ပို့၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသော စားသောက်ကုန်များ အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု တစ်ခုဖြစ်သည့် သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်စနစ်သည် အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်အခြေပြုဆန်းစစ်စီမံခန့်ခွဲမှု့ကို အခြေခံသော ကုန်သွယ်မှုလျင်မြန်လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးကို အထောက်အကူပြုသော စနစ်တရပ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

အခြေခံအကြောင်းအရင်း

နိုင်ငံတကာနှင့်​ဒေသအတွင်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသော သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အသိမှတ်ပြုခြင်းစနစ်တို့နှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်သာမက အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်မီရေးအတွက် ပိုမိုကြံ့ခိုင်သော စိစစ်မှုစနစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးရည်ရွယ်ပြီး သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အသစ်များကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် ပိုမိုကြံ့ခိုင်သော သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုစနစ်အတွက် ပထမအဆင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသစ်အတွက်အခြေခံမူများ

(၁) အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်အခြေပြု ဆန်းစစ်မှုကို အခြေခံသောစိစစ်ခြင်း
(၂) ကုန်သွယ်မှုလျင်မြန်ချောမွေ့စေရေးအထောက်အကူပြုစေရန် အခြေခံ၍ စိစစ်ခြင်း
(၃) နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသော သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းစနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစိစစ်ခြင်း
(၄) စားသောက်ကုန်တင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းများ၏ တာဝ​န်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုကို ပျိုးထောင်အားပေးသည့်စနစ်ကို အခြေခံ၍စိစစ်ခြင်း
(၅) စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၏ အစားအသောက်ဥပဒေ၊ စည်းကမ်းများအပေါ်လိုက်နာမှုနှင့် တင်သွင်းစားသောက်ကုန်၏ အစားအသောက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနိုင်ခဲ့မှုအပေါ်အခြေခံစိစစ်ခြင်း
(၆) အချက်အလက်အခြေပြုစိစစ်ခြင်း (Data based assessment)

အဓိကဖြေလျော့မှုများ
သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် /ပို့ကုန်ထောက်ခံချက်

(၁) တင်သွင်းလိုသည့် စားသောက်ကုန်ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ခြင်း။
(၂) ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးတည်း၏ ကုန်ကစ္စည်းတူ၊ အမှတ်တံဆိပ်တူ၊ စားသောက်ကုန်ကို ထုတ်ပိုးပုံ(pack size) ကွဲပြားမှုများအတွက် ခွဲခြားသတ်မှတ်စိစစ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ တစ်ခုတည်းအဖြစ်သာဖြေလျော့ပေးခြင်း။
(၃)စိစစ်ခတစ်မျိုးတည်းသာ ပေးသွင်းရန်လိုသည်။
သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် / ပို့ကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်
(၄) စိစစ်ခနှင့် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခ ၂ မျိုးကို စားသောက်ကုန်အားလုံးအတွက် ပုံသေနှုန်းထားဖြင့်ကောက်ခံခြင်း။
(၅) ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းကိုကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်းဟု နည်းလမ်း ၂ မျိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

သွင်းကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်

သဘောတူညီချက်

စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ပို့ကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

စားသောက်ကုန်အတွက် ပို့ကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ပိုကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်

စားသောက်ကုန်အတွက် ပို့ကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ကင်းလွတ်ဇုံအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများအတွက်သီးခြား ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ဆက်သွယ်ရန်

ဒေါက်တာ ချောနုနုအေး
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (Local/PMS)
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
Phone – ၀၉၉၅၀၆၂၉၇၉
Email – chawnunuaye@gmail.com