ပြည်ပမှတင်သွင်းရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသော အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကို လျှောက်ထားနိုင်သည်။ (စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းနှင့် website:www.ppdmyanmar.org တို့တွင်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။)
၂။ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်အား အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းမည့် တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်ဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်။

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ရရှိရန် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

၁။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ သတ်မှတ်သည့် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြ၍ ငွေသွင်းချလံ(မူရင်း)နှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်။
၂။ တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကုမ္ပဏီ၏ letter head ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပါရှိရမည်။
၃။ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး ဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားရှိရမည်။
၄။ စိုက်ပျိုးရန်အတွက်ဖြစ်ပါက
(က) ကြံ (သကြားထွက်သီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(ခ) နှစ်ရှည်ပင် (နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(ဂ) အခြားသီးနှံ (မျိုးစေ့ဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(ဃ) သစ်တောထွက်အပင် (သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်)
ပါရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ယင်းအချက်များ ပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်း လက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (မပြည့်စုံပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်၍မရနိုင်ပါ။

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်ကြာချိန်

လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်းလက်ခံပြီးချိန်မှ (၃) ရက်(ရုံးပိတ်ရက်မပါ။)

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်တစ်စောင်အတွက် အခကြေးငွေ

၃၀၀၀၀ ကျပ်

သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်းများတွင်လည်း တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။