ကြားစခန်းမှတဆင့် တင်ပို့ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ကြားစခန်းမှတဆင့် တင်ပို့လိုသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ကြားစခန်းတွင် ခေတ္တရပ်နားပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ခြင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း၏ စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။
၂။ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (မူရင်း) ပါရှိရမည်။
၃။ ယင်းလက်မှတ်နှင့်တိုက်တိုင်စစ်ဆေးပြီးနောက် ပိုးမွှားရောဂါကငါးရှင်းမှုမရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်းများပြန်လည်ထုပ်ပိုးထားခြင်း/ပေါက်ပြဲခြင်းတွေ့ရှိရပါက ပိုးသတ်ပြီး ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားရမည်။