သီးနှံထွက်ကုန်များ စစ်ဆေးရေးဓါတ်ခွဲခန်း

ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ

( ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၁၄။)

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊  ပြာသိုလဆန်း  ၁၁ရက်

(၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည်ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

(၁) ဤဥပဒေကိုပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
(၂) ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသောအောက်ပါစကားရပ်များသည်ဖော်ပြပါအတိုင်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

 • ပိုးဆိုသည်မှာ သီးနှံ၊ ရိက္ခာ၊ လူ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများကိုနှောင့်ယှက်သောသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးသောပိုးကောင်များ၊မွှားကောင်များနှင့်အပင်ရောဂါပိုးများကိုဆိုသည်။ယင်းစကားရပ်တွင်အပင်များကိုနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသောကြွက်၊ ပွေး၊ ခရု၊ ပေါင်းပင်စသည်တို့လည်း ပါဝင်သည်။
 • ပိုးသတ်ဆေး ဆိုသည်မှာ ဖျက်ပိုးကို အဝေးသို့ပြေးစေရန်လည်းကောင်း၊ ဖျက်ဆီးရန်လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်နှိမ်နှင်းရန်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ပိုးကြီးထွားမှုနှင့် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာအတွက်အပင်ကြီးထွားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်ထားသောဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပိုသော ဓာတုပစ္စည်းအရော သို့မဟုတ် အဏုဇီဝပစ္စည်းအရောကို ဆိုသည်။
 • အဆိပ်ရှိပစ္စည်းဆိုသည်မှာပိုးသတ်ဆေးတွင်ပါဝင်သောသို့မဟုတ်ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် သို့မဟုတ်အဆိပ်သင့်စေသည့်ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုဆိုသည်။
 • တံဆိပ်ဆိုသည်မှာပိုးသတ်ဆေးထည့်သွင်းထားသည့်ပစ္စည်းတွင်ဖြစ်စေ၊ထုပ်ပိုးထားသည့်ပစ္စည်းတွင်ဖြစ်စေကပ်ထားသောသို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲထားသောပုံနှိပ်ထားသည့်အညွှန်းစာနှင့်အမှတ်အသားကိုဆိုသည်။
 • မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဆိုသည်မှာဤဥပဒေအရ ဝန်ကြီးဌာနကဖွဲ့စည်းသော ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
 • ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီဆိုသည်မှာဤဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းသောကော်မတီကိုဆိုသည်။
 • စမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဆိုသည်မှာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားသည့်နယ်မြေအတွင်းပိုးသတ်ဆေး၏ထိရောက်မှုကိုလည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးစနစ်နှင့်သင့်လျော်သည့်သုံးစွဲမှုနည်းလမ်းကိုလည်းကောင်းသတ်မှတ်နိုင်ရန်နှစ်နှစ်ကာလအတွင်းစမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသောလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
 • ယာယီသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဆိုသည်မှာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကသီးနှံအလိုက်ပိုးသတ်ဆေးအညွှန်းစာပါအတိုင်းငါးနှစ်ကာလအတွင်းသုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသောလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
 • အပြည့်အဝသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကသီးနှံအလိုက်ပိုးသတ်ဆေးအညွှန်းစာပါအတိုင်း ၁၀နှစ်ကာလအတွင်း သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပေးသောလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
 • အထူးသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဆိုသည်မှာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကမမျှော်လင့်သောပိုးများကျရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သတ်မှတ်ထားသည့်ပိုးသတ်ဆေးကိုတစ်နှစ်ကာလအတွင်းအရေးပေါ်သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်းဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသောလက်မှတ်ကိုဆိုသည်။
 • ဝန်ကြီးဌာနဆိုသည်မှာပြည်ထောင်စုအစိုးရလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
 • ဝန်ကြီးဆိုသည်မှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုဆိုသည်။
 • ဦးစီးဌာနဆိုသည်မှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
 • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဆိုသည်မှာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုဆိုသည်။
 • ဦးစီးမှူးဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးတို့ကို ဆိုသည်။
 • စစ်ဆေးရေးမှူးဆိုသည်မှာဤဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှုနှင့်ရောင်းချမှုမှန်မမှန်၊ပိုးသတ်ဆေးကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာသုံးစွဲခြင်းရှိမရှိနှင့်ပိုးသတ်ဆေးတွင်ပါဝင်ရမည့်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီခြင်းရှိမရှိတို့ကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကတာဝန်ပေးအပ်သည့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းကိုဆိုသည်။
 • လိုင်စင်ဆိုသည်မှာဤဥပဒေအရပိုးသတ်ဆေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးမှူးကထုတ်ပေးသော ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်။
 • ပိုးသတ်ဆေးကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်လက်မှတ်ရသူဆိုသည်မှာ အဆိပ်အတောက်ပြင်းထန်သည့်ပိုးသတ်ဆေးကိုသုံးစွဲရာတွင်ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်သုံးစွဲနိုင်သူဖြစ်ကြောင်းဦးစီးဌာနက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးထားသူကို ဆိုသည်။

(၃) ဝန်ကြီးဌာနသည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် –

 • ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကဥက္ကဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးကတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏အကြီးအမှူးများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များကအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်လည်းကောင်းပါဝင်သောပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
 • ထို့ပြင်ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်းသောမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကိုအခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(၄) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဌာနက  ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၅) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည်ပုဒ်မ၁၄၊ပုဒ်မခွဲ(က)အရလျှောက်လွှာ နှင့် အတူပူးတွဲတင်ပြသည့်ပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိုအညွှန်းစာပါအတိုင်း အဆိပ်ရှိပစ္စည်းရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီစွာပါဝင်ခြင်းရှိမရှိဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပိုးကိုနှိမ်နှင်းရာတွင်ထိရောက်မှုရှိမရှိစိုက်ခင်းတွင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းပြုရန် ဦးစီးဌာနအားညွှန်ကြားရမည်။
(၆) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည်ဦးစီးဌာန၏လက်တွေ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်များအရအရည်အသွေးရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီပြီး ထိရောက်မှုရှိပါကသက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တစ်မျိုးမျိုးကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
(၇) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များတွင် မမျှော်လင့်သည့်သီးနှံဖျက်ပိုးများကျရောက်မှုကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ရန်မည်သည့်ပိုးသတ်ဆေးကိုမဆိုအထူးသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
(၈) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည်အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ကြောင်းတွေ့ရှိသော မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိထားသည့်ပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိုသုံးစွဲခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်-

 • ပြည်ပမှသော်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းမှသော်လည်းကောင်းရရှိသည့်အချက်အလက်များအရ ပိုးသတ်ဆေးသည် လူ၊ တိရစ္ဆာန်၊ သီးနှံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း၊
 • ပိုးသတ်ဆေးကိုထပ်မံစစ်ဆေးရာတွင်လျှောက်ထားစဉ်ကတင်ပြခဲ့သောဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးထားသည့်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီမှုမရှိကြောင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးပြည့်မီမှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်း၊
 • ပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းထုတ်လုပ်သောပြည်ပကုမ္ပဏီကဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းတွင်ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရောင်းချသူကဖြစ်စေဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းမပြုရန်အကြောင်းကြားခြင်း။

(၉) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အခြေပြု၍ ပိုးသတ်ဆေးများဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းတို့တွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ သက်တမ်းလွန်ပိုးသတ်ဆေးများသည် သက်ရှိအားလုံးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့်စနစ်တကျဖျက်ဆီးရေးအတွက်လည်းကောင်း၊  သုံးစွဲပြီးသောပိုးသတ်ဆေးဘူးအခွံနှင့် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများစနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းအတွက်လည်းကောင်း ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(၁၀) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပုဒ်မ၅ အရဆောင်ရွက်သောပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စိုက်ခင်းတွင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကြံဉာဏ်ကိုရယူရန် ဦးစီးဌာနအားခွင့်ပြုနိုင်သည်။
(၁၁) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပြည်ပမှလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းမှလည်းကောင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရန်လျှောက်ထားသောပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ်အဆိပ်ရှိပစ္စည်း၏နည်းပညာအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်သူ၏မူပိုင်အဖြစ် လျှို့ဝှက်ထားရမည်။
(၁၂) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည်−

 • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးက အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၏ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များကအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်လည်းကောင်းပါဝင်သော ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီကိုဝန်ကြီးဌာန၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ရမည်။
 • ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီကို ဝန်ကြီးဌာန၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
 • လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းပြီးယင်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။

(၁၃) ပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိုပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လိုသူသည်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တစ်မျိုးမျိုးရရှိရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားရမည်-

 • စမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊
 • ယာယီသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ၊
 • အပြည့်အဝသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊
 • အထူးသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ။

(၁၄) ပုဒ်မ၁၃ပါမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တစ်မျိုးမျိုးရရှိရန်လျှောက်ထားသူသည်-

 • လျှောက်လွှာနှင့်အတူပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ်အဆိပ်ရှိပစ္စည်း၏နမူနာကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်း၊ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုထောက်ခံချက်၊ ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲနှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ၊ သုံးစွဲရန်အညွှန်းတို့နှင့်အတူ သတ်မှတ်ထုထည် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်အလေးချိန်တို့ကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
 • ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခကိုသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပေးဆောင်ရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက မှတ်ပုံတင်ခကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီပေးဆောင်ရမည်။

(၁၅) ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိုပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တစ်မျိုးမျိုးရရှိရန်လျှောက်ထားသောလျှောက်လွှာကိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကစိစစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(၁၆) ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်လိုသူသည် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်ပုဒ်မ၁၄၊ပုဒ်မခွဲ(က)ပါအချက်များပူးတွဲ၍ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်လျှောက်ထားရမည်။မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည်လျှောက်လွှာကိုခွင့်ပြုပါက ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

(၁၇) လိုင်စင်လျှောက်ထားသူသည် –
(က) ပြည်ပမှတင်သွင်းသော အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကို ပြည်တွင်းတွင် ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ် ဖော်စပ်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုပါကလိုင်စင်ရရှိရေးအတွက်ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။
(ခ) ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့်ပိုးသတ်ဆေးကိုပြည်တွင်းတွင်ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုပါကလိုင်စင်ရရှိရေးအတွက် ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။
(ဂ) ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သည့်ပြည်ပပို့ကုန်များ၊သိုလှောင်သီးနှံများကို ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဂိုဒေါင်များ၊ အဆောက်အအုံများနှင့် လူနေအိမ်ဝန်းကျင်များ၊ သိုလှောင်သည့်နေရာ၊ သယ်ဆောင်ယာဉ်နှင့်ကုန်တင်သေတ္တာများတွင် ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုပါက လိုင်စင်ရရှိရေးအတွက် ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ(က)၊(ခ)နှင့်(ဂ)တို့အရလျှောက်ထားခြင်းမှအပပိုးသတ်ဆေးကိုလက်လီလက်ကားရောင်းချလိုပါက သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးမှူးထံ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားရမည်။
(င) ပုဒ်မခွဲ(က)၊(ခ)၊(ဂ)နှင့်(ဃ)တို့အရလျှောက်ထားရာတွင် သတ်မှတ်ထားသောလိုင်စင်ခကို ပေးဆောင်ရမည်။
(စ) ပုဒ်မခွဲ(က)၊(ခ)၊(ဂ)နှင့်(ဃ)တို့အရ လျှောက်ထားရာ၌ပိုးသတ်ဆေးကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်လက်မှတ်ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
(၁၈) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည်-
(က)ပုဒ်မ၁၇၊ပုဒ်မခွဲ(က)၊(ခ)နှင့်(ဂ)တို့အရလျှောက်ထားသောလျှောက်လွှာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ခ) လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအမိန့်များချမှတ်နိုင်သည်။
(ဂ) သီးနှံများတွင်ပိုးသတ်ဆေးစမ်းသပ်သုံးစွဲသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ၊ ပိုးသတ်ဆေးရောင်းချသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ ဦးစီးမှူးများအား အခါအားလျော်စွာ လိုအပ်သလိုညွှန်ကြားနိုင်သည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ(က)၊ (ခ)နှင့်(ဂ) ပါညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှသင့်လျော်သောအရာရှိများကိုလွှဲအပ်၍ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(၁၉) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးသည် –

(က)    မိမိကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရသော ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်များအတွင်း ပိုးသတ်ဆေးကိုင်တွယ်သုံးစွဲမှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ခရိုင်ဦးစီးမှူးနှင့်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးများ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးခြင်း၊ကြီးကြပ်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်။

(ခ)     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂၀) ခရိုင်ဦးစီးမှူးသည်-

(က)   ပုဒ်မ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ) အရလျှောက်ထားသောလျှောက်လွှာနှင့်စပ်လျဉ်း၍စိစစ်ပြီးလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ)     လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအမိန့်များချမှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူသည်သုံးစွဲပြီးသောပိုးသတ်ဆေးဘူးအခွံနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ခြင်း၊ဖျက်ဆီးခြင်းများကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးအား တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

(ဃ)    မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့်စစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီစစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂၁) မြို့နယ်ဦးစီးမှူးသည်-

(က)    မိမိမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပိုးသတ်ဆေးရောင်းချသူများလက်ဝယ်ရှိပိုးသတ်ဆေးများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ နမူနာရယူခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ)     ပိုးသတ်ဆေးကို လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်နှင့်အညီမဟုတ်ဘဲ ရောင်းချခြင်းကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကစီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရအရေးယူနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးမှူးထံတင်ပြရမည်။

(ဂ)     မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကဖြစ်စေ၊  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကဖြစ်စေ ပိုးသတ်ဆေး၏ထိရောက်မှုနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်မှုစွမ်းအားကို မိမိမြို့နယ်အတွင်းစမ်းသပ်ရန်ညွှန်ကြားသည့်လုပ်ငန်းတွင် ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ)    စစ်ဆေးရေးမှူး၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးခြင်း၊ကြီးကြပ်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်။

(၂၂) စစ်ဆေးရေးမှူးသည်  အောက်ပါတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရမည်-

 • ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊
 • မိမိတာဝန်ခံရသော နယ်မြေအတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ သီးခြားတာဝန်ပေးအပ်သည့် နယ်မြေအတွင်း၌ဖြစ်စေပိုးသတ်ဆေးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ပိုးသတ်ဆေးကိုင်တွယ်သုံးစွဲမှုများကို စစ်ဆေးခြင်း၊
 • ဤဥပဒေပါတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ဖောက်ဖျက်ကျုးလွန်သူကိုဤဥပဒေနှင့်အညီ
 • အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တင်ပြခြင်း၊
 • ပိုးသတ်ဆေးဘူး၊ အခွံနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ စနစ်တကျစွန့်ပစ်၊ ဖျက်ဆီးရေးကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • ပိုးသတ်ဆေးများထုပ်ပိုးခြင်း၊သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းတို့သည် လိုင်စင်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောစည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးခြင်း၊
 • သီးနှံများတွင် ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲမှုသည် အညွှန်းစာပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊
 • ပိုးသတ်ဆေးဝယ်ယူရောင်းချသည့်မှတ်တမ်းများကို  စစ်ဆေးခြင်း၊
 • ပိုးသတ်ဆေးများကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာယူခြင်း၊
 • လိုင်စင်မရှိဘဲ ပိုးသတ်ဆေးရောင်းချသည့်ကိစ္စကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ခရိုင်ဦးစီးမှူးထံ တင်ပြပြီး ယင်းကညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ခရိုင်ဦးစီးမှူးက အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂၃) ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကို ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ရရှိသူသည်-

 • မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါသက်တမ်းနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
 • ပေးဆောင်ရန်ရှိသော မှတ်ပုံတင်ခနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခတို့ကို ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တွင်ဖေါ်ပြပါရှိသောစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကအခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သောအမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည်။
 • ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် သို့မဟုတ်  ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ထံမှ တင်သွင်းခွင့်သို့မဟုတ် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူပြီးနောက် ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုလျှင် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင်၍  မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့  သက်တမ်းတိုးမြှင့် ပေးရန်  လျှောက်ထားရမည်။

(၂၄) ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရောင်းချခွင့်နှင့်ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူသည်-

 • လိုင်စင်ပါသက်တမ်းနှင့်အညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
 • ပေးဆောင်ရန်ရှိသော လိုင်စင်ခနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခတို့ကို ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
 • လိုင်စင်လျှောက်ထားစဉ်ကတင်ပြခဲ့သည့်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းပြည့်မီအောင်ဖော်စပ်ရမည်။
 • ဖော်စပ်သည့်ပိုးသတ်ဆေးအတွက် သုံးစွဲရန်အညွှန်းစာတွင် ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအမည်၊  ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သောပိုးများ၊ အဆိပ်သင့်နိုင်မှုအဆင့်အတန်း၊ အသုံးပြုရမည့်ဆေးနှုန်းထားတို့အပြင်အဆိပ်သင့်နိုင်မှုအန္တရာယ်မှကင်းရှင်းရန်နည်းလမ်းများကိုမြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြရမည်။
 • ပိုးသတ်ဆေးထည့်သွင်းထားသည့်ဘူး၊ ပုလင်း သို့မဟုတ် အထုပ်များပေါ်တွင် လိုင်စင်လျှောက်ထားစဉ်ကတင်ပြခဲ့သည့်ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အညွှန်းတံဆိပ်ကို ကပ်ထားရမည်။
 • လိုင်စင်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
 • ဦးစီးဌာနက အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သောအမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည်။
 • ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူ၊ပြန်လည်ထုတ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူနှင့်ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခြင်းလိုင်စင်ရရှိသူတို့သည်လုပ်ငန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းရှိမရှိတို့အားစစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည်။
 • လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုလျှင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း၃၀ ကြိုတင်၍ဦးစီးဌာနသို့သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားရမည်။

(၂၅) ပိုးသတ်ဆေးလက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူသည်-

 • လိုင်စင်ပါသက်တမ်းနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
 • သတ်မှတ်သောလိုင်စင်ခကို ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
 • လိုင်စင်ကိုဆိုင်တွင် မြင်သာအောင်ချိတ်ဆွဲထားရမည်။
 • ရောင်းချသည့်ပိုးသတ်ဆေးများ၏ အာနိသင်ပြောင်းလဲစေရန် အခြားအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာရောနှောခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်းနှင့်မမှန်မကန်ကြော်ငြာရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရ။
 • လိုင်စင်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောစည်းကမ်းချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။
 • ဦးစီးမှူး သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက  အခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူရမည်။
 • မြို့နယ်ဦးစီးမှူးကတောင်းခံလာပါက  မိမိလက်ဝယ်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးနမူနာများကို ပေးအပ်ရမည်။
 • ပိုးသတ်ဆေးဝယ်ယူ‌‌ရောင်းချသည့်မှတ်တမ်းများထားရှိရမည်။
 • လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါကဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုလျှင် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီရက်ပေါင်း၃၀ကြိုတင်၍သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးမှူးထံ လျှောက်ထားရမည်။

(၂၆) ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူသည်

 • ပိုးသတ်ဆေးအညွှန်းစာပါအတိုင်း လိုက်နာသုံးစွဲရမည်။
 • ဦးစီးဌာနကအခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သောပိုးသတ်ဆေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာကိုင်တွယ်ခြင်းနည်းလမ်းများအတိုင်းလိုက်နာသုံးစွဲရမည်။
 • ပိုးသတ်ဆေးများကိုအစားအသောက်များနှင့်နီးကပ်စွာထားရှိခြင်း၊ကလေးသူငယ်များအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောနေရာတွင်ထားရှိခြင်းမပြုလုပ်ရ။
 • သုံးစွဲပြီးသောပိုးသတ်ဆေးဘူးအခွံနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများကိုဦးစီးဌာန၏ညွှန်ကြာချက်နှင့်အညီ စွန့်ပစ်ဖျက်ဆီးခြင်းနည်းလမ်းများအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
 • စိုက်ခင်းများတွင်လည်းကောင်း၊ရိတ်သိမ်းပြီးသီးနှံများကိုသိုလှောင်ရာတွင်လည်းကောင်းပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဦးစီးဌာနကအခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သောပညာပေးလမ်းညွှန်မှုများကိုလိုက်နာရမည်။

(၂၇)  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည်ပုဒ်မ၂၄ပါပြဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်သောလိုင်စင်ရရှိသူအား အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြစ်စေ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ဖြစ်စေချမှတ်နိုင်သည်-

 • လိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့်ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊
 • ဒဏ်ကြေးငွေပေးဆောင်စေ၍ လိုအပ်ချက်များကိုပြုပြင်စေပြီး ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုခြင်း၊
 • လိုင်စင်ရရှိသူ၏လက်ဝယ်ရှိပိုးသတ်ဆေးလက်ကျန်ကိုသိမ်းယူခြင်း၊ဖျက်ဆီးခြင်း။

(၂၈) ခရိုင်ဦးစီးမှူးသည်ပုဒ်မ၂၅ပါလိုင်စင်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်သောလိုင်စင်ရရှိသူအား အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြစ်စေ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ဖြစ်စေချမှတ်နိုင်သည်-

 • လိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊
 • ဒဏ်ကြေးငွေပေးဆောင်စေ၍လိုအပ်ချက်များကိုပြုပြင်စေပြီး ဆက်လက်လုပ် ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း၊
 • လိုင်စင်ရရှိသူ၏လက်ဝယ်ရှိပိုးသတ်ဆေးလက်ကျန်ကိုသိမ်းယူခြင်း၊ဖျက်ဆီးခြင်း။

(၂၉) ပုဒ်မ၂၈အရခရိုင်ဦးစီးမှူးကချမှတ်သည့်အမိန့်သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်ပါကယင်း အမိန့်သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေ့မှရက်ပေါင်း၃၀အတွင်းညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်။

(၃၀)

(က) ပုဒ်မ၂၇အရလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ၂၉အရလည်းကောင်း၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကချမှတ်သည့်အမိန့်သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို     မကျေနပ်ပါက ယင်းအမိန့်သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းဝန်ကြီးထံ အယူခံဝင်နိုင်သည်။

(ခ)  ဝန်ကြီး၏ဆုံးဖြတ်ချကသည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေရမည်။

(၃၁) မည်သူမျှမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိုပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

(၃၂) မည်သူမျှလိုင်စင်မရှိဘဲပြည်ပမှတင်သွင်းလာသောအဆိပ်ရှိပစ္စည်းကို ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ်ဖော်စပ်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း၊ပြည်ပမှပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသောပိုးသတ်ဆေးကို ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း၊ပိုးသတ်ဆေးကိုလက်လီလက်ကားရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းနှင့်ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုမပြုလုပ်ရ။

(၃၃) မည်သူမျှပိုးသတ်ဆေးကိုဖြစ်စေ၊အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ ပိုးကျသည့်အန္တရာယ်ကာကွယ်နှိမ်နင်းသည့်ကိစ္စမှအပလူအများစားသုံးသည့်သီးနှံ၊ အစားအစာသို့မဟုတ်အဖျော်ယမကာစသည်များတွင်ထည့်သွင်းသုံးစွဲခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းကိုသုံးစွဲလျက် မည်သည့်သတ္တဝါကိုမျှဖမ်းယူခြင်း၊သတ်ဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

(၃၄) မည်သူမျှ အသက် ၁၈နှစ်နှင့်၁၈နှစ်အောက်ကလေး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမသို့မဟုတ်ကလေးနို့တိုက်သောမိန်းမကို ပိုးသတ်ဆေးကိုင်တွယ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သုံးစွဲရာတွင်လည်းကောင်းစေခိုင်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။

(၃၅) ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၆ ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်နစ်နာခြင်းမရှိစေရ။

(၃၆) ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူမည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၆ ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူအားအသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါကရာဇသတ်ကြီးအရ ပြစ်ဒဏ်ထိုက်သင့်စေရမည်။

(၃၇) မည်သူမျှသီးနှံများကို သိုလှောင်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားနှင့်သုံးစွဲနည်းများမှအပ အခြားပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားနှင့်သုံးစွဲနည်းများကိုသုံးစွဲခြင်းမပြုရ။

(၃၈) မည်သူမျှ ပိုးသတ်ဆေးကို အစားအစာနှင့်အတူတွဲ၍ရောင်းချခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်းသော်လည်းကောင်း မပြုလုပ်ရ။

(၃၉) မည်သူမဆို ပုဒ်မ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)၊ ပုဒ်မ၃၁၊၃၂၊ ၃၃ နှင့် ၃၄ ပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိဖြစ်စေ၊ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။ ထို့ပြင်ပြစ်မှုတွင်အကျုံးဝင်သည့်သက်သေခံပစ္စည်းများကိုလည်းသိမ်းယူခြင်းခံရမည်။

(၄၀) မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၅ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုခြောက်လအထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ် သုံးသိန်းအထိဖြစ်စေ ကျခံစေရမည်။

(၄၁) မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၆ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၃၇ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်ထိုသူအား ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေကျခံစေရမည်။ ထို့ပြင်ပြစ်မှုတွင်အကျုံးဝင်သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများကိုလည်း သိမ်းယူခြင်းခံရမည်။

(၄၂) သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည် သိမ်းယူထားသောသက်သေခံပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်။

(၄၃) ဝန်ကြီးဌာနသည်မှတ်ပုံတင်ခ၊လိုင်စင်ခ၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခနှင့်ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခတို့ကိုသတ်မှတ်ရမည်။

(၄၄) ဤဥပဒေအရတရားစွဲဆိုသောပြစ်မှုများကိုရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသောအမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။

(၄၅) ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုသောပြစ်မှုတွင် သက်သေခံပစ္စည်းဖြစ်သော ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာသည် ယင်းပြစ်မှုအတွက် အပြီးသတ်သက်သေခံချက် ဖြစ်စေရမည်။

(၄၆) ဤဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီကခွင့်ပြုသုံးစွဲလျက်ရှိသောပိုးသတ်ဆေးများကိုဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီခွင့်ပြုသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(၄၇) ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-

(က) ဝန်ကြီးဌာနသည်နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့်ဦးစီးဌာနတို့သည်အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(၄၈) ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ(နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၁၀/၉၀) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။