အပင်ကျန်းမာရေး

အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေ

သီးနှံပိုးမွှားရောဂါပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မရှိသေးသည့် ဖျက်ပိုးများ ဝင်ရောက်မလာစေရန် ဥပဒေအရ ကာကွယ်တားဆီးသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့် ဥပဒေကို ၁၉၉၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။

နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာန်ိုင်ငံ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင်.ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင်. တရုတ်ပြည်သူ.သမ္မတနိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေး၊ စစ်ဆေးရေးနှင်.ပိုးမွှားကင်းစင်မှူ. အာဏာပိုင်အဖွဲ.တို.အကြား မြန်မာနိုင်ငံမှဆန်ကိုတရုတ်ပြည်သူ.သမ္မတနိုင်ငံသို.တင်ပို.ရန်စစ်ဆေးခြင်းနှင်.ပိုးမွှားကင်းစင်ရေးသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားပါသည်။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေး၊ စစ်ဆေးရေးနှင့်ဖျက်ပိုးကင်းစင်ရေးအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှဆန်ကိုတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့တင်ပို့ရန်အပင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် သဘောတူစာချုပ်
Rice exported to China According to AQSIQ protocol
Year Exported volume Unit
2015 6750 MT(s)
2016 71775 MT(s)
2017 28810 MT(s)
2018 1650 MT(s)
2019 (Jan-May)
As of (31.5.2019)
6257 MT(s)
Total 115242 MT(s)