အပင်ကျန်းမာရေး

အစားအစာသန့်ရှင်းရေးနှင့် အပင်ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော website များ

(က) IPPC website – www.ippc.int/en

(ခ)  WTO website – www.wto.org/

(ဂ) Myanmar Trade Portal website – www.myanmartradeportal.gov.mm/en

(ဃ) Myanmar Law Information System – www.mlis.gov.mm

အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသော အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကို လျှောက်ထားနိုင်သည်။ (စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းနှင့် website:www.ppdmyanmar.org တို့တွင်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။)
၂။ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်အား အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းမည့် တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်ဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်။

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ရရှိရန် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

၁။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ သတ်မှတ်သည့် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြ၍ ငွေသွင်းချလံ(မူရင်း)နှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်။
၂။ တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကုမ္ပဏီ၏ letter head ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပါရှိရမည်။
၃။ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး ဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားရှိရမည်။
၄။ စိုက်ပျိုးရန်အတွက်ဖြစ်ပါက
(က) ကြံ (သကြားထွက်သီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(ခ) နှစ်ရှည်ပင် (နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(ဂ) အခြားသီးနှံ (မျိုးစေ့ဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)
(ဃ) သစ်တောထွက်အပင် (သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်)
ပါရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ယင်းအချက်များ ပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်း လက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (မပြည့်စုံပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်၍မရနိုင်ပါ။

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်ကြာချိန်

လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်းလက်ခံပြီးချိန်မှ (၃) ရက်(ရုံးပိတ်ရက်မပါ။)

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်တစ်စောင်အတွက် အခကြေးငွေ

၃၀၀၀၀ ကျပ်

သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်းများတွင်လည်း တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ကုန်ပစ္စည်းရောက်ရှိချိန်တွင် (MACCS စနစ်အရ) ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ ကုန်ပစ္စည်းရောက်ရှိချိန်တွင် စစ်ဆေးမှုခံယူရန် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာခွဲသို့ OGA test application ( Other Government Agency test application) နှင့် အတူလာရောက်အကြောင်းကြားရမည်။
၂။ တင်ပို့သည့်နိုင်ငံမှ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (မူရင်း)တင်ပြရမည်။
၃။ စစ်ဆေးရေးမှူးမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်နှင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်အား တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်စားပြု နမူနာအား (၀.၀၀၅ – ၀.၀၁ %) မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက နမူနာအား ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူရမည်။
ပိုးမွှားရောဂါကင်းရှင်းပါက MACCS စနစ်တွင် Agree လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ပိုးမွှားရောဂါကင်းရှင်းမှုမရှိပါက ပိုးသန့်စင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖျက်စီးခြင်းကို ပြည်ပတင်ပို့သူဘက်မှ စရိတ်ကျခံ​စေ၍ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိရန် လျှောက်ထားခြင်း
၂။ ပြည်ပသို့ မတင်ပို့မီ (သင်္ဘောမတင်မီ) ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်။
၃။ ပြည်ပသို့တင်ပို့ပြီးမှ လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၄။ မိမိတင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်/လိုအပ်ချက် အားသိရှိပြီး ယင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်အားလျှောက်ထားရမည်။
၅။ ယင်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း၏ စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။

ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိရန် လျှောက်ထားရာတွင်ပါဝင်ရမည့် အချက်များ

၁။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ သတ်မှတ်သည့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြ၍ ငွေသွင်းချလံ (မူရင်း) နှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်။
၂။ တင်ပို့မည့် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်း ကိုယ်စားပြုနမူနာများနှင့်အတူလျှောက်ထားရမည်။
၃။ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော အဆိပ်ငွေ့မှိုင်းတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ပိုးသတ်ပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် (မူရင်း) ပူးတွဲတင်ပြရမည်.
၄။ တင်ပို့မည့်သူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားခြင်း မဟုတ်ပါက ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစယပါရှိရမည်။
၅။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး ဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားရှိရမည်။
၆။ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ပါက သစ်တောဦးစီးဌာန၏ တရားဝင်ထောက်ခံချက်နှင့်သစ်အတိုင်းစာရင်းပါရှိရမည်။
၇။ ယင်းအချက်များပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်းလက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (မပြည့်စုံပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်၍မရနိုင်ပါ။)
၈။ တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အရစစ်ဆေးရမည့် ပိုးမွှားရောဂါပါဝင်ပါက တင်ပို့မည့်ပစ္စည်းနမူနာနှင့်အတူ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။ (ပိုးမွှား/ရောဂါတွေ့ရှိပါက ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်​ပေးမည်မဟုတ်ပါ။)

ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ယူရန်ကြာချိန်

လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်းလက်ခံပြီးချိန်မှ (၃) ရက်(ရုံးပိတ်ရက်မပါ။)

ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် တစ်စောင်အတွက် အခကြေးငွေ

၃၀၀၀၀ ကျပ်

သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်းများတွင်လည်း ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့ပြန်လည်တင်ပို့လိုသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မူလတင်ပို့သည့်နိုင်ငံမှ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (မူရင်း) ပါရှိရမည်။
၂။ မိမိပြန်လည်တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်/လိုအပ်ချက် အားသိရှိပြီး ယင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်အားလျှောက်ထားရမည်။

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ကြားစခန်းမှတဆင့် တင်ပို့လိုသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ကြားစခန်းတွင် ခေတ္တရပ်နားပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ခြင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း၏ စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။
၂။ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (မူရင်း) ပါရှိရမည်။
၃။ ယင်းလက်မှတ်နှင့်တိုက်တိုင်စစ်ဆေးပြီးနောက် ပိုးမွှားရောဂါကငါးရှင်းမှုမရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်းများပြန်လည်ထုပ်ပိုးထားခြင်း/ပေါက်ပြဲခြင်းတွေ့ရှိရပါက ပိုးသတ်ပြီး ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားရမည်။

ဆက်သွယ်ရန်

၁. ဒေါက်တာပြုံးပြုံးကြည်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
၀၉-၅၀၁၃၆၁၁
mmplantquarantine@gmail.com

၂. ဒေါ်ခင်မာဦး
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
၀၉-၅၄၁၁၁၃၂
shwemaroo@gmail.com