ကုန်ပစ္စည်းရောက်ရှိချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်

ကုန်ပစ္စည်းရောက်ရှိချိန်တွင် (MACCS စနစ်အရ) ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ ကုန်ပစ္စည်းရောက်ရှိချိန်တွင် စစ်ဆေးမှုခံယူရန် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာခွဲသို့ OGA test application ( Other Government Agency test application) နှင့် အတူလာရောက်အကြောင်းကြားရမည်။
၂။ တင်ပို့သည့်နိုင်ငံမှ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (မူရင်း)တင်ပြရမည်။
၃။ စစ်ဆေးရေးမှူးမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်နှင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်အား တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်စားပြု နမူနာအား (၀.၀၀၅ – ၀.၀၁ %) မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက နမူနာအား ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူရမည်။
ပိုးမွှားရောဂါကင်းရှင်းပါက MACCS စနစ်တွင် Agree လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ပိုးမွှားရောဂါကင်းရှင်းမှုမရှိပါက ပိုးသန့်စင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖျက်စီးခြင်းကို ပြည်ပတင်ပို့သူဘက်မှ စရိတ်ကျခံ​စေ၍ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။