ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့် ငါးပေါင်းမှုန့်စက်ရုံလိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

၁။ ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

၂။ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ပြုလိုင်စင်မိတ္တူ

၃။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

၄။ အခွန်ကိစ္စစိစစ်ပေးသွင်းပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်

၅။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏လစဉ်ထုတ်လုပ်မှု

၆။ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာ ဇုံ/အဖွဲ့အစည်းထောက်ခံချက်

၇။ စက်ရုံဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

၈။ စက်ရုံပိုင်ရှင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

 

လက်တွေ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၁။ လျှောက်ထားသူသည်ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်စက်ရုံလိုင်စင်လျှောက် ထား ရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနထံသို့ တင်ပြလျှောက် ထားရမည်။

၂။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ် ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင်ရေထွက်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်စက်ရုံလိုင်စင်ကို ထုတ် ပေးမည်။

 

ဝန်ဆောင်ခ

 • ငါး/ပုစွန်အတွက် – Est Metric Ton X ၅၀ကျပ် (တစ်နှစ်လျှင်)
 • အခြားအတွက် – Est Metric Ton X ၄၀ကျပ် (တစ်နှစ်လျှင်)
 • ငါးပေါင်းမှုန့်အတွက် – Est Metric Ton X ၄၀ကျပ် (တစ်နှစ်လျှင်)

 

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများပြည့်စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ်ရက်(၁၀)ရက်အတွင်း

 

မှတ်ချက်

 • လိုင်စင်ကိုရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်စက်ရုံတွင် မြင်သာသောနေရာ တွင် ပြသထားရှိရမည်။
 • သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးက စစ်ဆေးသောအခါပြရမည်။
 • နိုင်ငံတော်၏တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက အခါ အားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်/ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ ရမည်။
 • လိုင်စင်ရရှိသူသည် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်ပါက တောင်းခံ လာသည့်စာရင်းဇယားနှင့်အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ တင်ပြ ရမည်။
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလိုင်စင်ပါအချက် အလက်တစုံတရာပြောင်းလဲခြင်းမရှိရ။
 • လိုင်စင်ပါခွင့်ပြုထားသည့်ရေထွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက် များ နှင့်အညီ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်း နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 • လုပ်ငန်းယာယီရပ်နာခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းပြုပါက ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားရန်နှင့် လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်း ရပ်နား ပါက စက်ရုံလိုင်စင်အား ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့မပျက်မကွက် ပေးပို့ရမည်။
 • စက်ရုံ၏လစဉ်ကုန်ထုတ်စာရင်းအားလကုန်ပြီး (၇)ရက်အတွင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့မပျက်မကွက် ပေးပို့ရမည်။
 • ခွင့်ပြုထားသော ရေထွက်ပစ္စည်းများမှအပ အခြားသောပစ္စည်း များ ပြုပြင်၊မွမ်းမံ၊အေးခဲသိုလှောင်ခြင်း မပြုရ။
 • ရေထွက်ပစ္စည်းမျာအား GMP, HACCP စနစ်များနှင့်အညီ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရမည်။
 • တင်ပို့လိုသောနိုင်ငံသို့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် ခွင့်ပြုထားသော ရေထွက်ပစ္စည်းကိုသာ တင်ပို့ခွင့်ပြုပါသည်။
 • ဤရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်စက်ရုံလိုင်စင်ကို လိုင်စင်ပေါ်တွင် ပြသ ထားသောသက်တမ်းမကုန်မှီငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် သက်တမ်း တိုးရမည်။