ပြည်ပသို့ပြန်လည် တင်ပို့ရာတွင်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့ပြန်လည်တင်ပို့လိုသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မူလတင်ပို့သည့်နိုင်ငံမှ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (မူရင်း) ပါရှိရမည်။
၂။ မိမိပြန်လည်တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်/လိုအပ်ချက် အားသိရှိပြီး ယင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်အားလျှောက်ထားရမည်။