မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြားနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သော တိရစ္ဆာန်များအတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

၁။      တိရစ္ဆာန်  –   ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ မြင်း၊ ဝက်၊ ကြက်၊  ခွေး၊ ကြောင်

၂။     တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ    –       မြန်မာနိုင်ငံ

၃။     တင်ပို့သည့်ရည်ရွယ်ချက်   –   မွေးမြူရန်နှင့် စားသုံးရန်

၄။     တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

(က)   ပို့ကုန်လိုင်စင်

တင်ပို့သောတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသော သက်တမ်းမကျော်သေး သည့် ပို့ကုန်လိုင်စင်ပါရှိရ မည်။

(ခ)   တိရစ္ဆာန်၏ဖော်ပြချက

တင်ပို့လိုသောတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင် သည့် ပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်များ (သို့မဟုတ်) သက်သေခံမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံ ဖော်ပြချက်ပါရှိသည့် သက်သေခံလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ)   တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ ထောက်ခံချက်လက်မှတ်

(၁)  တင်ပို့မှုကို လက်ခံသောနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ တိရစ္ဆာန် အမျိုးအစားအလိုက် ကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်း  (၁၀ – ၆၀)ရက်အထိ  ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

(ကက)  ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်    – (၁၀ – ၃၀) ရက်အထိ

(ခခ)  ကြက်                       – (၂၀ – ၆၀) ရက်အထိ

(ဂဂ)  ခွေး၊ ကြောင်              – (၃၀) ရက်

(ဃဃ)  မြင်း                         – (၂၁ – ၃၀) ရက်အထိ

(ငင)  ဝက်                         – (၂၁ – ၃၀) ရက်အထိ

(၂) တင်ပို့မှုကိုလက်ခံသောနိုင်ငံမှ လိုအပ်ချက်အရ ကူးစက်ရောဂါများ ကင်းရှင်း မှုအခြေအနေဖော်ပြသော ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှု ထောက်ခံချက်ပူးတွဲပါရှိရ မည်။

(ဃ)   မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်း၌ ထိန်းသိမ်း ထားရှိခြင်း

(၁)  ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်းသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် (၃)ရက် အတွင်း တင်ပို့မည့်တိရစ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးရမည်။

(၂)   ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်းသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် (၄)ရက်မြောက်နေ့၌ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုအတွက် သွေးနမူနာစုဆောင်း ရယူရမည်။

(၃)  တင်ပို့မှုကိုလက်ခံသောနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်အရ ရောဂါကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးရမည်။

(၄)  နာမကျန်းဖြစ်နေသော တိရစ္ဆာန်များကို သီးသန့်ခွဲခြားထား၍ သတိပြု စောင့်ကြည့်ရမည်။

(၅)  တိရစ္ဆာန်များကိုမတင်ပို့မီ (၇)ရက်ကြိုတင်၍ တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းနှင့် ပြင်ပ ကပ်ပါးပိုးကောင်များ ကင်းစင်ရန်အတွက် (၂)မျိုးစလုံးအပေါ် အကျိုး သက်ရောက်သော သံချဆေး/ ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ကုသပေးပြီးဖြစ်ရမည်။

(၆)  ကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိစဉ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခ၊   စခန်းအတွင်း၌ ထိန်းသိမ်းထားရှိခနှင့် အစာ ရေစာအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုင်ရှင်မှ ကျခံပေးရမည်။

(၇)  တင်ပို့သည့်ရက်တွင် တင်ပို့မည့်တိရစ္ဆာန်များသည် ကူးစက်ရောဂါလက္ခဏာ များကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာသည့် အခြေအနေရှိရမည်။

(၈)  တင်ပို့မည့် တိရစ္ဆာန်များအတွက် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်အပ်နှင်းပေးထားသော အသိအမှတ်ပြု တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်၏ ကျန်းမာကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(၉)  ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်းသို့ တင်ပို့မည့် တိရစ္ဆာန်များ အားလုံးကို တစ်ချိန်တည်း၊ တစ်ပြိုင်တည်းထည့်သွင်း၍  တင်ပို့ရာတွင်လည်း တစ်ချိန်တည်း၊ တစ်ပြိုင်တည်း တင်ပို့သည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည်။ ပယ်ကျန် တိရစ္ဆာန်များအားလုံးကို ကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေး ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းမှ ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားရမည်။

(၁၀)  တိရစ္ဆာန်များအားလုံးကို တင်ပို့ပြီးနောက် ကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေး ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်၍ ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ပိုး သန့်စင်ရပါမည်။ ပိုးသန့်စင်ပြီးနောက် (၃)ရက်ကြာမှ ထက်မံတင်ပို့မည့် တိရစ္ဆာန်များကို ထည့်သွင်းရမည်။

(င)   အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း

ပြည်ပသို့ တင်ပို့သော အကြိမ်တိုင်း  ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ မြင်း၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ခွေး၊ ကြောင် တိရစ္ဆာန်များအတွက် အောက်ဖော်ပြပါနှုန်းထားများ အတိုင်း အခကြေးငွေများ ပေးဆောင်ရမည် –

(၁) ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း အတွက်

– တစ်ကောင်လျင် (၁၀၀၀၀) ကျပ်

(၂)   သိုး၊ ဆိတ် အတွက်

– တစ်ကောင်လျင် (၂၀၀၀) ကျပ်

(၃) ဝက် အတွက်

–         တစ်ကောင်လျင် (၂၀၀၀) ကျပ်

(၄) ခွေး ၊     ကြောင် အတွက်

– တစ်ကောင်လျင် (၁၀၀၀၀) ကျပ်