ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလာသော ဝက်များအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၁။     တိရစ္ဆာန်    –   ဝက်

၂။     တင်ပို့သောနိုင်ငံ    –   နိုင်ငံအားလုံး

၃။     တင်ပို့သည့်ရည်ရွယ်ချက်     –   မွေးမြူရန်

၄။     တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

(က) သွင်းကုန်လိုင်စင်

တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသော သက်တမ်းမကျော်သေးသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင် ပါရှိရမည်။

(ခ) တိရစ္ဆာန်၏ဖော်ပြချက်

တင်သွင်းလာသောတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ တိရစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်များ (သို့မဟုတ်) သက်သေခံမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံ ဖော်ပြချက်ပါရှိ သည့် သက်သေခံလက်မှတ်ပါရှိရမည်။

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ ထောက်ခံချက်လက်မှတ်

(၁)  တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ တင်ပို့လာသောနိုင်ငံရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန ၏ အခွင့်အာဏာရှိသူ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံမှ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက် (သို့မဟုတ်) မှတ်တမ်းအပြည့်အစုံ ဖော်ပြချက်များ နှင့်အတူ လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပေးထားသည့် ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် ပါရှိရမည်။

(၂)   တိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ Pedigree certificate (မိဘ၊ ဘိုးဘွားများ၏ အဆင့်ဆင့်မှတ် တမ်း)  ပူးတွဲပါရှိရမည်။

(၃)  တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များသည်  ကူးစက်ရောဂါလက္ခဏာများ၊ သံစွဲရောဂါနှင့် ကိုယ်ခန္တာပြင်ပကပ်ပါးပိုးများကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာသောလက္ခဏာရှိရမည်။

(၄)  တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံသည် African Swine Fever၊ Enterovirus၊ Encephalomyelitis (Teschen Disease)၊ Swine Vesicular Disease နှင့် Rinderpest စသည့်ရောဂါများ ကင်းရှင်းသောဒေသများမှ ဖြစ်ရမည်။

(၅)  တင်ပို့သောမူလနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဒေသ (သို့မဟုတ်) ဇုန်တို့သည် လွန်ခဲ့သော (၁၂)လ ကြာကာလအတွင်း၌ ခွာနာလျှာနာရောဂါ(FMD)ကင်းရှင်းသော ဒေသများဖြစ်ရမည်။

(၆)  မတင်ပို့မီရက်(၃၀)ကြိုတင်၍ ကူးစက်တတ်သော အောက်ဖော်ပြပါရောဂါများကို စစ် ဆေး၍ ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းကို တင်သွင်းလာသောတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက် မှတ်တမ်းများနှင့်အတူ တင်ပြရမည် –

(ကက)  ဘရူဆဲလား သားလျှောရောဂါအတွက် serum agglutination test (သို့မဟုတ်) CFT ဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

(ခခ)  Aujeszky’s Disease ရောဂါအတွက် ELISA test ဖြင့်စစ်ဆေးချက်။

(ဂဂ)  Transmissible Gastroenteritis (TGE) ရောဂါအတွက် ELISA test ဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

(ဃဃ)  Atrophic Rhinitis ရောဂါအတွက် tube agglutination test ဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

(ငင)  Leptospirosis ရောဂါအတွက် antigen သုံးစွဲ၍ agglutination test (သို့မဟုတ်) dihydrostreptomycin (25mg/kg) ကို (၁၄)ရက်ခြား၍ (၂)ကြိမ် ခွဲထိုးခြင်းဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

(စစ)  PRRS ရောဂါအတွက် serological test ဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

(ဆဆ)  မတင်ပို့မီ ရက်အနည်းငယ်ကြိုတင်၍ တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းနှင့် ပြင်ပကပ်ပါး ပိုးကောင်များ ကင်းစင်ရန်အတွက် (၂)မျိုးစလုံးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက် သော သံချဆေး/ ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ကုသပေးပြီးဖြစ်ရမည်။

(ဃ)  မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်း၌ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း

(၁)  တိရစ္ဆာန်များကို ထည့်သွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်သောယာဉ်သည်  သေချာစွာ သန့်စင်၊ ပိုးသတ်ထားရမည်။

(၂)   တင်ပို့လာသောတိရစ္ဆာန်များ ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်ရှိပါက  ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေး ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်း၌ အနည်းဆုံး(၃၀)ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ၍ လိုအပ် ပါက ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုင်ရှင်မှကျခံရမည်။

(၃)  သွင်းကုန်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ပြည့်စုံမှုမရှိပါက တင်ပို့လာသောတိရစ္ဆာန်များကို လျော်ကြေးမရှိဖျက်ဆီးခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ပို့သည့် နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း ခံရမည်။

(င) အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း

ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းလာသောအကြိမ်တိုင်း ဝက်များ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါနှုန်းထားများအတိုင်း အခကြေးငွေများ ပေးဆောင်ရမည် –

ဝက်တစ်ကောင်လျှင်  (၂၀၀၀) ကျပ်